ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

පසිංගලයක් පැලඳ ගත්තා විතරයි වැටිච්ච ව්‍යාපාරය ගොඩ

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ ඔරිස්සා වැනි ප්‍රාන්ත වල ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පසිංගල් හමුවන අතර මෙම පසිංගල් ඉතා දුර්ලභ ඒ වගේම වටිනාකමින් ඉ

More News »

add_one