ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

නිවැරදිව බුදු පහන දල්වා ජීවිතය ආලෝකවත් කරගන්න නිවසක බුදු පහන නිවැරදිව තියෙන සැටි මෙන්න

නිවසේ බුදු පහන ඔබ කොපමණ තබා ඇතිද? උදේ සවස මේ බුදු පහනේ ආලෝකයෙන් ඔබගේ නිව

ජීවිතයට සැප සම්පත් ළඟාකරගන්නට
ලක්‍ෂ්මී දෙවඟන නමදිමු

කාන්තාවන්ට උරුම වූ ඇදහීමට ඉතා පහසු වූත්, සියලුම කරුණු කාරණාවලින් පරිපූර්ණත්වයට පත්

More News »

add_one