ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

ජීවිතයට සැප සම්පත් ළඟාකරගන්නට
ලක්‍ෂ්මී දෙවඟන නමදිමු

කාන්තාවන්ට උරුම වූ ඇදහීමට ඉතා පහසු වූත්, සියලුම කරුණු කාරණාවලින් පරිපූර්ණත්වයට පත්

අංක 07න් උපන් අය හැමවිටම

ඕනෑම මාසයක 07, 16, 25 දිනවල උපන් අයට මෙම පෞද්ගලික අංක 7 හිමිවන අතර මෙම

More News »

add_one