ජෝතිෂ්‍යය ලිපි

නැකැතකට අවශ්‍යම සුබ හෝරාව

ජේ‍යාතිෂ විද්‍යාව තුළ සඳු ග්‍රහයාට විශේෂ තැනක් හිමි වෙයි. රාත්‍රියේ උපදින ජන්මීන්

More News »

add_one